Safety cap

หลักการทำงาน: เซนเซอร์ตรวจจับความเร่งแบบ 3 แกน (accelerometer sensor : รุ่น ADXL345) จะถูกติดตั้งไว้ที่ด้านบนบริเวณกึ่งกลางของหมวก เมื่อหมวกมีการเอียงไปมาตัวเซนเซอร์จะวัดค่าแกน X Y และ Z แล้วนำค่าที่ได้มาคำนวณเป็นองศาและเขียนโปรแกรมผ่าน Arduino เพื่อควบคุมหลอดไฟ LED ให้มืด-สว่างตามองศาที่กำหนด

วิธีการใช้งาน: ในสถานะปกติหลอดไฟสีแดงบริเวณกึ่งกลางจะกระพริบตลอดเวลาเพื่อให้ผู้สัญจรบนท้องถนนที่อยู่ด้านหลังสังเกตเห็นได้ หากต้องการเปิดไฟเลี้ยว ให้เอียงคอไปในทิศทางที่จะเปิด 1 ครั้ง หรือหากต้องการปิดไฟเลี้ยวให้พยักหน้า 1 ครั้ง