วิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศ

IoT System and Information Engineering


หลักสูตรวิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ชั้น 12 อาคารเรียนรวม 12 ชั้น
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร 10520

โทรศัพท์สายตรงคณะวิศวกรรมศาสตร์
02-3298321

โทรศัพท์ผู้ประสานงานหลักสูตร
087-4475555 (อ.บุณย์ชนะ)