ครั้งแรกของประเทศไทย
โครงการหลักสูตรปริญญาตรีสองปริญญา (Dual Degree) ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วศ.บ. วิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศ และ วท.บ. ฟิสิกส์อุตสาหกรรม

ในโลกยุค Disruption ได้เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งไปอย่างรวดเร็ว การรู้เพียงศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งจึงอาจไม่เพียงพอกับการต่อสู้ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะทางดิจิทัลและเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อโลกอันไร้พรมแดน จึงเป็นที่มาของหลักสูตร “PhysIoT” ที่ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงในยุค Disruption นี้ให้บัณฑิตมีความรู้ที่รอบด้านทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ อันเป็นศาสตร์สำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนพัฒนาประเทศชาติ เพื่อผลิตบัณฑิตนักฟิสิกส์ไอโอที ที่สามารถบูรณาการองค์ความรู้ที่จะสร้างนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยต่อไปในอนาคต ตอบโจทย์อุตสาหกรรมในยุค Thailand 4.0 อุตสาหกรรม New S-Curve รวมถึงอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

เรียน 4 ปี ได้ 2 ปริญญา

วศ.บ. วิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศ
+
วท.บ. ฟิสิกส์อุตสาหกรรม

ทลายกำแพงระหว่างคณะ

ครั้งแรกกับความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ บูรณาการองค์ความรู้ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์)และทางด้านวิศวกรรม(ระบบไอโอทีและสารสนเทศ) เพื่อสร้างนักฟิสิกส์ไอโอทีมีทักษะหลากหลาย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในยุค Disruption

จบแล้วฮอตสุดไม่มีตกยุค

หากได้ลองค้นหาคำว่า “Top 10 อาชีพไม่ตกงาน” แน่นอนว่าจะต้องเจอกับอาชีพด้านไอที หรือวิศวกรอย่างแน่นอน เพราะเป็นสายงานที่มีความหลากหลายมาก ในยุคดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0 นี้ อุตสาหกรรมดิจิทัลที่รัฐบาลให้การสนับสนุน และมีความต้องการบัณฑิตในสาขานี้เป็นอย่างมาก

สาสน์จากผู้บริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล

คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สุธี ชุติไพจิตร

คณบดี คณะวิทยาศาสตร์

รายละเอียดหลักสูตร
บูรณาการองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ฟิสิกส์อุตสาหกรรม

มีความเข้าใจลึกซึ้งแห่งศาสตร์ฟิสิกส์พื้นฐาน และฟิสิกส์ประยุกต์ เพื่อบูรณาการความรู้เข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เทคโนโลยีดิสทรับชัน ประยุกต์สร้างนวัตกรรม และร่วมงานกับภาคอุตสาหกรรม องค์กรชั้นนำ

วิศวกรรมศาสตร์

การประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์ คำนวณ และออกแบบสร้างนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์โลกในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง

ระบบไอโอทีและสารสนเทศ

บูรณาการเทคโนโลยีระบบไอโอทีเพื่อสร้างระบบอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ บิ๊กดาต้า รวมถึงการเขียนโปรแกรมและการพัฒนาแอพพลิเคชัน

การเรียนการสอนและความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมและบริษัทชั้นนำของประเทศไทย

บรรยากาศการเรียนและห้องปฏิบัติการ

ติดต่อเรา

โทรศัพท์สายตรง
+6623298000 ext.6214

Physiot KMITL - Physics and IoT System Engineering, Dual Degree Program